چهارشنبه - 2018 سپتامبر 26 - 16 محرم 1440 - 4 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186352
تاریخ انتشار : 21 تیر 1395 10:51
تعداد بازدید : 282

مدرسه علمیه نرجس خاتون (س) شهریار

در مکتب امام علی(ع) - مطلب 3

ادامه شرح حکمت پر حکمت قسمت آخر - جواب جالب شیخ در مورد خدا! - زن بدکاره و تربت سید الشهدا -حرز امير المؤمنين عليه السلام - حدیث روز


« در مکتب امام علی علیه السلام »ادامه  شرح حکمت پر حکمت - قسمت آخر

ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ; ﻣﺜﻼ ً ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺁﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺑﻴﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ. ﺷﺒﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: «ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺷَﻬْﻮَﺓ ﺳﺎﻋَﺔ ﺃﻭْﺭَﺛَﺖْ ﺣُﺰْﻧﺎً ﻃَﻮﻳﻼ ً; ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺱ ﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻃﻮﻻ ﻧﻰ (ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ) ﻣﻰ ﺷﻮﺩ». ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺷﺎﺭﺣﺎﻥ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼ ﻏﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﺪﺛﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ(ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ ﻡ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻃﺒﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﺰﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻃﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﻰ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻃﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻰ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎﺩﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﺑﺤﺜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﻰ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻃﺒﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ(ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ ﻡ) ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺷﻌﺮﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺎﻡ(ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ ﻡ) ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮﺏ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ: ﻭَﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺃﻛْﻠَﺔ ﻣَﻨَﻌَﺖْ ﺃﺧﺎﻫﺎ *** ﺑِﻠَﺬَّﺓِ ﺳﺎﻋَﺔ ﺃﻛَﻼ ﺕِ ﺩَﻫْﺮِﻯ ﻭَﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﻃﺎﻟِﺐ ﻳَﺴْﻌﻰ ﺑِﺸَﻰْﺀ *** ﻭَﻓﻴﻪِ ﻫَﻼ ﻛُﻪُ ﻟَﻮْ ﻛﺎﻥَ ﻳَﺪْﺭِﻯ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﻊ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻪ ﻟﺬﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ.


پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/


جواب جالب شیخ در مورد خدا!

ﺍﺯ شیخی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ، چه به دست ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻫﻴــﭻ ...! ﺍما، ﺑﻌﻀﯽ چیزﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ؛
ﺧﺸﻢ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﯼ ﻭ ﻣﺮﮒ ...
 ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑـه دﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎلماﻥ ﺧﻮﺏ می شوﺩ؛

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍدن ها ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺳﻮﺩﻩ و راحت مان می کند ...پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/
زن بدکاره و تربت سید الشهدا

در زمان حضرت صادق (ع) زن زانیه ای بود که هروقت بچه ای از طریق نامشروع می زائید به تنوری می انداخت. و آنهارا می سوزاند، تا اینکه اجلش رسید و مُرد. اَقربای و خویشان او، زن را غسل و کفن کردند و نماز برایش خواندند و بخاکش سپردند، ولی یک وقت متوجه شدند زمین جنازه این زن بدکاره را قبول نمی کند و به بیرون انداخته آن عده که در جریان دفن این زن بدکاره شرکت داشتند احساس کردند شاید اشکال از زمین و خاک باشد، جنازه را در جای دیگر دفن کردند، دوباره صحنه قبل تکرار شد، یعنی زمین جسد را نپذیرفت و این عمل تا سه مرتبه تکرار شد. مادرش متعجب شد آمد محضر مقدس آقا امام صادق آل محمد (ص) و گفت ای فرزند پیغمبر بفریادم برس... و جریان را برای حضرت بازگو کرد و متمسک و ملتجی به حضرت گردید، وجود مقدس آقا امام صادق (ع) وقتی جریان را از زبان مادرش شنید و متوجه شد کار آن زن زنا و سوزاندن بچه های حرامزاده بوده، فرمود هیچ مخلوقی حق ندارد مخلوق دیگر را بسوزاند، و سوزاندن به آتش فقط بدست خالق است.
مادر آن زن بدرکاه به امام عرض کرد حالا چه کنم، حضرت فرمرد: مقداری از تربت جدّم آقا سید الشهداء ابی عبداللّه الحسین (ع) را همراه جنازه اش در قبر بگذارید زیرا تربت جدم حسین (ع) مشکل گشای همه امور است. مادر، زن زانیه مقداری تربت تهیه نمود و همراه جنازه گذاشت دیگر تکرار نشد.   
منبع:
محدث قمی
تربت-سفینه البحار شیخ عباس قمیپریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/


حرز امير المؤمنين عليه السلام:

شخصى با رنگ پريده به خدمت امير مؤمنان عليه السلام آمد و عرض كرد: 
من بسيار دردمندم و بيمارى هاى فراوانى دارم، دعايى به من بياموزيد تا بهبود يابم. حضرت فرمودند: به تو دعايى را مى آموزم كه جبرئيل در بيمارى حسن و حسينعليهماالسلام به پيامبر صلى الله عليه و آله آموخت و آن دعا اين است:

《 اِلهى كُلَّما اَنْعَمْتَ عَلَىَّ بِنِعْمَةٍ قَلَّ لَكَ عِنْدَها شُكْرى، وَ كُلَّمَا ابْتَلَيْتَنى بِبَلِيَّةٍ قَلَّ لَكَ عِنْدَها صَبْرى. فَيا مَنْ قَلَّ شُكْرى عِنْدَ نِعَمِه فَلَمْ يَحْرِمْنى، وَ يا مَنْ قَلَّ صَبْرى عِنْدَ بَلائِه فَلَمْ يَخْذُلْنى، وَ يا مَنْ رَآنى عَلَى الْمَعاصى فَلَمْ يَفْضَحْنى، وَ يا مَنْ رَآنى عَلَى الْخَطايا فَلَمْ يُعاقِبْنى عَلَيْها، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لى ذَنْبى، وَ اشْفِنى مِنْ مَرَضى، اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ. 》

 [بهتر است بيمار براى شفاى خود، ابتدا سه بار دعاى فوق را بخواند، آنگاه هر روز بر آن مداومت نمايد]

مهج الدعوات / 8پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/


حدیث روز
نهج البلاغه حکمت 116🔹

 امیر علم وادب علی علیه السلام🔹
َ
❇️ بالاترین آزمایش خدا از بندگان 

♦️ الإمامُ عليٌّ عليه السلام: ما ابتَلَى اللّه ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ.

امام على عليه السّلام فرمودند:
خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.


»-املاء- یکی از سنت های الهی است که بر اساس آن خداوند به افراد گنه کار فرصت و مهلت دوباره توبه و بازگشت را می دهد.» 
رفیق برخی بر اساس این سنت به اعلی علیین رسیدن، برخی هم فقط فرصتها از دست دادن  
 /// فرصت مثل ابر میگذرد  ///


پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :