يکشنبه - 2018 اکتبر 21 - 11 صفر 1440 - 29 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192771
تاریخ انتشار : 17 مهر 1395 9:0
تعداد بازدید : 114

چگونگی نسخ در قرآن با تکیه بر مستندات قرآنی

یکی از مهمترین مباحث علوم قرآنی که دارای اهمیت فوقالعاده و ارزش حیاتی در شناخت و تبیین و فهم مقاصد اصلی شارع مقدس را در حوزههای فقه، کلام، و تفسیر دارد، مبحث نسخ است. نظرات مختلف علمای اهل فن در این خصوص نشان میدهد که معنای لغوی و اصطلاحی نسخ با هم ارتباط داشته و تقریباً در یک راستا میباشند که معنای اصلی آن، صرفنظر از یک حکم شرعی پیشین یا برداشته شدن حکمی از احکام ثابت دینی در اثر سپری شدن وقت و مدت آن و تغییر یافتن آن حکم به وسیله حکمی دیگر است. آشنایی با مسائل بنیادین «نسخ» و شناخت ناسخ و منسوخ از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بوده و تنش افکار و اندیشه صاحبنظران از مخالف و موافق بوده است؛ زیرا درک صحیح مسئلهی نسخ در مباحث دینی به خصوص در اجرای احکام بسیار ضروری بوده و استنباطهای احکام شارع مقدس از این رهگذر ضروری میباشد. با توجه به این نکته که ایدهی «نسخ» همواره مظان بحث و بررسی و تلاقی و تنش افکار و اندیشهی صاحبنظران مخالف و موافق بوده است، لذا میبایست نظرات هر دو طیف (موافق و مخالف) جداگانه بررسی شود و اصلیترین منبع برای فیصله دادن به این معضل علمی و رهانیدن مسلمانان از حیرت و سرگردانی در مقام عمل به احکام فقهی، رجوع به مستندات قرآنیِ دالّ بر وقوع نسخ و بررسی موشکافانه و واژگان موجود در آیات، از خلال تفاسیر شیعه و سنی میباشد. نوشته حاضر به بررسی اجمالی مسألهی نسخ در قرآن کریم میپردازد. از آنجا که مسألهی نسخ از دیرباز مورد توجه دانشمندان علوم اسلامی بوده است، نگارنده در این پژوهش، با بیان تفاوتهای میان نسخ، بداء و تخصیص، به تعریف دقیق نسخ می-پردازد.

یکی از مهمترین مباحث علوم قرآنی که دارای اهمیت فوقالعاده و ارزش حیاتی در شناخت و تبیین و فهم مقاصد اصلی شارع مقدس را در حوزههای فقه، کلام، و تفسیر دارد، مبحث نسخ است. نظرات مختلف علمای اهل فن در این خصوص نشان میدهد که معنای لغوی و اصطلاحی نسخ با هم ارتباط داشته و تقریباً در یک راستا میباشند که معنای اصلی آن، صرفنظر از یک حکم شرعی پیشین یا برداشته شدن حکمی از احکام ثابت دینی در اثر سپری شدن وقت و مدت آن و تغییر یافتن آن حکم به وسیله حکمی دیگر است.
آشنایی با مسائل بنیادین «نسخ» و شناخت ناسخ و منسوخ از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بوده و تنش افکار و اندیشه صاحبنظران از مخالف و موافق بوده است؛ زیرا درک صحیح مسئلهی نسخ در مباحث دینی به خصوص در اجرای احکام بسیار ضروری بوده و استنباطهای احکام شارع مقدس از این رهگذر ضروری میباشد. 
با توجه به این نکته که ایدهی «نسخ» همواره مظان بحث و بررسی و تلاقی و تنش افکار و اندیشهی صاحبنظران مخالف و موافق بوده است، لذا میبایست نظرات هر دو طیف (موافق و مخالف) جداگانه بررسی شود و اصلیترین منبع برای فیصله دادن به این معضل علمی و رهانیدن مسلمانان از حیرت و سرگردانی در مقام عمل به احکام فقهی، رجوع به مستندات قرآنیِ دالّ بر وقوع نسخ و بررسی موشکافانه و واژگان موجود در آیات، از خلال تفاسیر شیعه و سنی میباشد.
نوشته حاضر به بررسی اجمالی مسألهی نسخ در قرآن کریم میپردازد. از آنجا که مسألهی نسخ از دیرباز مورد توجه دانشمندان علوم اسلامی بوده است، نگارنده در این پژوهش، با بیان تفاوتهای میان نسخ، بداء و تخصیص، به تعریف دقیق نسخ می-پردازد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :